Sokolovsky.top

Публічна оферта

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором.

1.3. Виконавець – ФОП Соколовський А.О.

1.4. Послуги – це надання Виконавцем обмеженого доступу Замовнику до Програм Виконавця шляхом використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий та відео зв’язок через Інтернет між комп’ютерами, використовуючи технології пірингових мереж.

1.5. Програма — цілісна сформована сукупність онлайн занять, електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов’язаних між собою та структурованих на певну тему, захищених інтелектуальної власності, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

1.6. Онлайн-заняття (вебінар, тренінг) – це виступ, лекція, мова, які відбуваються в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору.

1.7. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою.

1.8. Персональне посилання — персональне формалізоване відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту в Інтернеті.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. Цей Договір є публічним договором (далі — Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та сплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Програмі;

2.5.2. Оплати Замовником послуги у повному обсязі;

2.6. Перелік та вартість надання Послуг розміщено на Сайті.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг залежить від обраної Програми та вказується на Сайті Виконавця або вказується у рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом опублікування нової ціни на Сайті.

3.3. Замовник здійснює оплату послуг за умов 100% передоплати.

3.4. За домовленістю Сторін Замовнику може надаватися право оплачувати Послугу частинами.

3.5. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.8. У разі оплати Послуги частинами та невнесення будь-якої частини оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до відповідної Програми без повернення сплачених коштів.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним із обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати.

4.2. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, а також усі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, та зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.

4.3. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

4.4. Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається лише в особистих цілях та для особистого використання.

4.5. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраної програми у разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, розповсюдження інформації та матеріалів (аудіо, відео тощо), отриманих внаслідок отримання Послуг, третім особам .

4.6. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), що виникла з причин, що не залежать від Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

5.2. Входити в Персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно лише з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет та ін.).

5.3 Замовник має всі права споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

Замовник зобов’язується:

5.4. Оплатити Послуги у повному обсязі у порядку та строки, передбачені цим Договором.

5.5. Підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують доступ до Сайту.

5.6. Самостійно та своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник немає права пред’являти Виконавцю претензії у разі невчасного ознайомлення чи неознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає він всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення чи неознайомлення з інформацією, розміщеної йому Виконавцем на Сайті.

5.7. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги тощо. Виконавця, викладені у Програмі.

Замовнику забороняється:

5.8. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) он-лайн заняття (вебінару, тренінгу), що проводиться в рамках надання Послуг за цим Договором.

5.9. Копіювати, розповсюджувати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цього Договору.

5.10. Розповсюджувати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифрування (переведення аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат) або перекладу іншими мовами.

5.11. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали з комерційною метою шляхом переказування або розповсюдження у будь-який спосіб отриманих від Виконавця знань.

5.12. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги чи сервісу, або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

5.13. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

5.14. Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації , поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права залежно від території надання послуг.

5.15. Передавати та/або надавати доступ до Програми будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми та способи надання Послуг з огляду на вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначити вартість послуг.

6.3. Самостійно визначати/змінювати дати проведення он-лайн занять (вебінарів, тренінгів).

6.4. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.

6.5. Під час проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) Програми здійснюватимуть його фотографування, відео-, аудіозапис та використовувати їх на власний розсуд. Замовник має право дати згоду або відмовитися від здійснення Виконавцем цих дій і може надати Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті та іншим способом зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати та іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи з зображенням та (або) голосом Замовника.

6.6. Самостійно залучити до надання послуг третіх осіб, у тому числі тренерів.

6.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до надання Замовником такої інформації.

6.8. Проводити анкетування та опитування Замовника. І у разі згоди Замовника, розповсюджувати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та отримані відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту персональних даних.

6.9. Відмовитись від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми (сайту) без повернення сплачених коштів у разі недотримання Замовником строків та порядку оплати у разі здійснення оплати у порядку, передбаченому п. 3.4 Договору.

6.10. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язується:

6.12. Надати Послуги належної якості у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

6.13. Зберігати інформацію та інформацію (у тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

6.14. Надавати Замовнику інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання.

7. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСОБИ СТОРІН

7.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов’язаних із використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг.

7.2. Виконавець, гарантуючи якість Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг та отриманих ним результатів.

7.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей та персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.

7.4. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які б завадили діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання послуг і в них немає злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

7.5. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.

7.14. Повернення коштів Замовнику не передбачено.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором, якщо Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет внаслідок дій операторів зв’язку, провайдерів, впливу комп’ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм через відсутність у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування або служб, що надають Замовнику доступ до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, внаслідок яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, а також не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, або не у погодженому обсязі.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які мали місце під час авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.7. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, зокрема за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.8. Усі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів з урахуванням врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

8.9. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі суперечки підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕДОЛОЖНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, які настали після набрання чинності Договором і перебувають поза сферою контролю сторони, що не виконує. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, цивільні заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв’язку, а також рішення державних органів тощо, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення Стороною, що не виконує, форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, завіреною торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник у результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

9.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов’язань протягом усього його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю внаслідок надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, що їх оброблює Виконавець, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю для ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, яка пов’язана з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (зокрема паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати та не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Усі онлайн заняття (вебінари, тренінги) у формі виступів, лекцій, виступів; аудіо та відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього Договору (далі — Матеріали) є об’єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне повідомлення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

12.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав та обов’язків кожної Сторони, що випливають або пов’язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та волі Сторін.

12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є чи стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору загалом.

12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.

Platinum

Полный доступ ко всем материалам курса

Проверка домашних заданий: Да

Доступ к курсу: 6 месяцев

Доступ в Закрытый Инвестклуб: 90 дней

Личные консультации по всем вопросам курса: 60 дней

2450 USDT

VIP

Полный доступ ко всем материалам курса

Проверка домашних заданий: Да

Доступ к курсу: 12 месяцев

Доступ в Закрытый Инвестклуб: 180 дней

Личные консультации по всем вопросам курса: 180 дней

Помощь в сборе инвестпортфеля

12900 USDT